KONSULTACJE SPOŁECZNE W Gminie Miasta Czarnków

ZASADY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Podstawą prawną prowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Miasta Czarnków jest Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji do pobrania TUTAJ